Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Garbary – Leśna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany nazwy ulicy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 02.06.2017 Zarządzenie Nr IV/82/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Zarządzenie Nr IV/81/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 01.06.2017 Zarządzenie Nr IV/83/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.05.2017 Zarządzenie Nr IV/80/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2024 Szczegóły