Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.03.2017 Zarządzenie Nr IV/21/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/19/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 01.03.2017 Zarządzenie Nr IV/18/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy Hanki Sawickiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielenia dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 – 2020 (+) Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.02.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Szczegóły