Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.12.2016 Zarządzenie Nr IV/180/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego podmiotowej strony Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.12.2016 Uchwała Nr XXII/208/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Zarządzenie Nr IV/179/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Zarządzenie Nr IV/176/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.12.2016 Zarządzenie Nr IV/175/16 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 12.12.2016 Uchwała Nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2024 Szczegóły
Akty prawne 12.12.2016 Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/203/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków Szczegóły
Akty prawne 09.12.2016 Uchwała Nr XXII/207/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły