Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2019 Obwieszczenie Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21.10.2019 r. informujące o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych przez Koło Łowieckie „Rybołów” Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zawiadamia, że w dniu 29.10.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Przyłubiu odbędzie się zebranie z mieszkańcami Sołectwa Przyłubie Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie Nr V/162/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 21.10.2019 Zarządzenie Nr V/161/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Artykuł 18.10.2019 Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego z dnia 17.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego od wydanej przez Starostę Bydgoskiego decyzji z dnia 10.09.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Uchwała Nr XII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Uchwała Nr XII/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawski w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 18.10.2019 Zarządzenie Nr V/166/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej – Rzymskiej – Paryskiej – Kujawskiej” w Solcu Kujawskim oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „droga krajowa nr 10 – część północna” w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.10.2019 Uchwała Nr XII/…../19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły