Typ Data Tytuł
Artykuł 07.11.2013 zmiany Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.11.2013 w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: „Przebudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim – etap II”. Szczegóły
Artykuł 05.11.2013 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.11.2013 w sprawie wykazu stanowisk pracy, na których pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim otrzymują posiłki profilaktyczne i napoje oraz zasady ich przyznawania. Szczegóły
Artykuł 28.10.2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Solec Kujawski na lata 2013 – 2024. Szczegóły
Artykuł 28.10.2013 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2013 rok. Szczegóły
Artykuł 25.10.2013 w sprawie nadania numerów przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego położonego przy Pl. Jana Pawła II 7/10 w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2014 rok. Szczegóły
Artykuł 09.10.2013 w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły