Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Otorowo II” położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 23.03.2020 Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody na terenach użytków ekologicznych w Przyłubiu, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.03.2020 Zarządzenie Nr V/49/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Szczegóły
Akty prawne 17.03.2020 Zarządzenie Nr V/52/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie czasowego zakazu prowadzenia sprzedaży na placach targowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 16.03.2020 Zarządzenie Nr V/51/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Pani Magdalenie Rudnej – Plewa Sekretarzowi Gminy Solec Kujawski na czas jednoczesnej nieobecności Burmistrza Solec Kujawski oraz Z-cy Burmistrza Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.03.2020 Uchwała Nr XVI/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2020 Uchwała Nr XVI/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 13.03.2020 Uchwała Nr XVI/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2020 Uchwała Nr XVI/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Akty prawne 13.03.2020 Uchwała Nr XVI/…./20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły