Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 Zarządzenie Nr V/57/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej R-1 na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Lipowej – w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskiego z dnia 22 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe Szczegóły