Typ Data Tytuł
Artykuł 20.06.2018 Lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym – budowa elektroenergetycznej sieci nn, zasilającej złącze kablowo pomiarowe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Zarządzenie Nr IV/85/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.06.2018 Zarządzenie Nr IV/81/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 Zarządzenie Nr IV/84/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia kalendarza obchodów świąt państwowych i narodowych oraz innych świąt w Solcu Kujawskim w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 Zarządzenie Nr IV/35/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Rady Muzeum Solca im. księcia Przemysła na kadencję 2018 – 2022 Szczegóły
Akty prawne 14.06.2018 Zarządzenie Nr IV/80/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul. Toruńskiej 54B w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 Zarządzenie Nr IV/75/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 08.06.2018 Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.06.2018 Zarządzenie Nr IV/79/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły