Typ Data Tytuł
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie Nr IV/123/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie Nr IV/121/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLVIII/392/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLVIII/391/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/118/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Ugory w Solcu Kujawskim w ramach zadania: „Place zabaw na Osiedlu Leśnym” Szczegóły
Akty prawne 05.09.2018 Zarządzenie Nr IV/119/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności Szczegóły