Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/111/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Uchwała Nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/113/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr VI/110/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia zastępczego nr 397/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr IV/109/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr IV/108/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno – gospodarcze Szczegóły