Burmistrz Solca Kujawskiego

brm-jpg

 BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO
  mgr inż. Teresa Substyk    
  
(52) 387 01 44 (sekretariat urzędu)  
    solec[at]soleckujawski[dot]pl   

Burmistrz Solca Kujawskiego przyjmuje interesantów (skargi i wnioski) we wtorki w godz. od 7.30 do 16.30.

1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności do zadań Burmistrza należy:
1) wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
6) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
2.
Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi.
3.
Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Biura Informacji, Pionu Ochrony, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego.

 • Biuro Prawne:
  1) zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa,
  2) obsługa prawna Urzędu,
  3) opiniowanie w zakresie formalno-prawnym projektów uchwał, zarządzeń, decyzji, umów oraz innych pism  przekazanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu, przez nie opracowanych i sprawdzonych pod względem merytorycznym
  4) udzielanie konsultacji i porad w sprawach skomplikowanych pod względem prawnym,
  5) sporządzanie opinii prawnych na podstawie pisemnych zapytań zawierających opis stanu faktycznego oraz sprecyzowane zagadnienie prawne wraz z propozycją rozwiązania przedstawionego problemu,
  6) zastępstwo prawne przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi.
  1. Małgorzata Szalewska – radca prawny
  2. Paulina Popielewska – Konecka – radca prawny
  3. Natalia Sieracka – referent prawny
  tel. 52387 01 27

  e-mail: biuroprawne[at]soleckujawski[dot]pl
 • Biuro Informacji:
  1) inicjowanie i współudział w opracowaniu strategii informacyjnej,
  2) kształtowanie wizerunku Gminy,
  3) koordynowanie i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie informacji,
  4) informowanie o pracy samorządu,
  5) przygotowywanie i realizacja innych działań informacyjnych,
  6) współpraca z mediami,
  7) analizowanie publikacji prasowych,
  8) prowadzenie archiwum prasowego,
  9) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania wydawnictw informacyjnych,
  10) informowanie o działalności samorządu poprzez Internet,
  11) gromadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej,
  12) redagowanie biuletynu „Soleckie Wiadomości z Ratusza”,
  13) prowadzenie strony internetowej urzędu.Zbigniew Stefański – kierownik biura informacji
  tel. 52 387 01 32
  e-mail: rzecznik[at]soleckujawski[dot]pl
 • Pion Ochrony:
  1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
  2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych,
  3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5) opracowywanie planu ochrony informacji jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji,
  6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7) współpraca w zakresie realizowanych zadań ze służbami ochrony Państwa,
  8) administrowanie dokumentami zawierającymi informacje niejawne.
  1. Katarzyna Kamińska – inspektor ds. obsługi archiwum, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
      tel. 52 387 01 07
      e-mail: archiwum[at]soleckujawski[dot]pl
 • Biuro Kontroli Wewnętrznej:
  1) opracowywanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy i przedstawianie go do zatwierdzenia Burmistrzowi,
  2) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej kompleksowej, problemowej i sprawdzającej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym na dany rok harmonogramem kontroli,
  3) przeprowadzanie kontroli doraźnych dla pilnego zbadania nagłych zdarzeń zgodnie z poleceniem Burmistrza,
  4) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza innych kontroli należących do zakresu jego kompetencji,
  5) bieżące informowanie Burmistrza o wynikach kontroli i stwierdzonych nieprawidłowościach oraz przedstawianie Burmistrzowi do zatwierdzenia wystąpień pokontrolnych obejmujących wnioski i zalecenia pokontrolne,
  6) badanie zgodności działalności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań,
  7) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli, w tym prowadzenie książki kontroli i monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych,
  8) opracowywanie i przedstawianie Burmistrzowi sprawozdania z rocznej działalności biura,
  9) przechowywanie  dokumentacji z kontroli zewnętrznych, w tym protokołów i zaleceń pokontrolnych
  10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami podległymi,
  11) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej oraz audytorem.
  1. Marlena Borakiewicz – podinspektor ds. kontroli wew.
      tel. 52 387 01 26
      kontrola[at]soleckujawski[dot]pl
 • Audytor Wewnętrzny:
  Do zadań należą działania, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym, w szczególności:
  1) prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki,
  2) prowadzenie zadań audytu wewnętrznego,
  3) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu,
  4) przygotowanie programu zadania audytowego,
  5) przygotowanie rocznego planu audytu,
  6) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań audytowych,
  7
  ) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych, – ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  8
  ) rzetelne, obiektywne i niezależne:
  a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
  b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków nieprawidłowości,
  c) przedstawianie uwag i wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia poddanej audytowi działalności.
  1.
  Joanna Motylewska – Retkowska – audytor wewnętrzny,
  2. Genowefa Nasierowska – audytor wewnętrzny

Szczegółowe zadania z poszczególnych wydziałów i referatów i biur znajdują się w Zarządzenia Nr IV/124/17 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 1 września 2017 roku

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>