Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. oświaty

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. oświaty, w Wydziale Organizacji, w Referacie Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim…

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Wydział:Wydział Organizacji
  • Miejsce pracyUMiG
  • Stanowiskoreferent ds. oświaty
  • Wymiar etatupełen etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-07-19
  • Termin składania dokumentów2016-07-29
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. oświaty”
  • Miejsce składania dokumentówosobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim I piętro, pok. Nr 10 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe – preferowane w zakresie administracji,
   • 2 letni staż pracy,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw o: systemie oświaty, opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, samorządzie gminnym.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw o: pracownikach samorządowych; ochronie danych osobowych,
   • dobra znajomość obsługi komputera, w tym znajomość pakietu MS Office
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, w tym przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,
   • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,
   • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,
   • prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,
   • kontrola spełniania obowiązku nauki oraz monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego,
   • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,
   • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem Nagród Burmistrza absolwentom szkół ponadgimnazjalnych,
   • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;
   • realizacja rządowych programów w zakresie dofinansowania zadań oświatowych,
   • koordynowanie prac i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznawania i rozliczania dotacji na zadania oświatowe,
   • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z innymi gminami zwrotu kosztów dotacji udzielonych na wychowanków przedszkoli;
   • przygotowywanie wniosków do Kuratorium Oświaty związanych z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadań oświatowo-edukacyjnych;
   • rozliczanie dotacji przekazanych przez Kuratorium Oświaty;
   • przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie
  • Lista wybranych kandydatówNa stanowisko wybrana została Małgorzata Szuster-Czaki.
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. oświaty. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wydział Administracji, kierunek administracja, w zakresie administracji gospodarczej.
   Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres oświaty w UMiG w Solcu Kujawskim, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. oświaty w Referacie Edukacji.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian