Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. kontroli wewnętrznej

Burmistrz MiG Solec Kujawski ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli Wewnętrznej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta i Gminy Solec Kujawski
  • Wydział:Biuro Kontroli Wewnętrznej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta i Gminy
  • Stanowiskoreferent ds. kontroli wewnętrznej
  • Wymiar etatu1/2
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-07-27
  • Termin składania dokumentów2016-08-26
  • Sposób składania dokumentówOferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko referenta ds. kontroli wewnętrznej”, osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim I piętro, pok. Nr 10 lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • wykształcenie wyższe,
   • 2 letni staż pracy,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa finansowego, finansów publicznych, zasad rachunkowości, zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kontrolą wewnętrzną,
   • umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole,
   • znajomość zasad, procedur i praktyki księgowości,
   • dobrze widziana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie i rozumienie dokumentów.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• przygotowanie kontroli, realizacja i dokumentowanie czynności kontrolnych oraz formułowanie ocen, zaleceń, informacji i analiz wynikających z przeprowadzonej kontroli, a także sporządzanie projektów dokumentów pokontrolnych. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, w ramach planów kontroli wewnętrznej oraz sytuacjach koniecznych kontroli doraźnych,
   • monitorowanie wykonywania i przestrzegania zaleceń pokontrolnych,
   • współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i innymi podmiotami zewnętrznymi,
   • przygotowywanie projektów zawiadomień o popełnieniu czynów zabronionych kierowanych do odpowiednich organów i instytucji,
   • czynności doradcze, w tym składanie wniosków dotyczących usprawnienia jednostki.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie
  • Lista wybranych kandydatówBurmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, konkursu nie rozstrzygnięto, ze względu na brak ofert.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian