Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miejski
  • Wydział:Inwestycji i Planowania Przestrzennego
  • Miejsce pracyBiuro Zamowień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
  • Stanowiskoreferent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-07-02
  • Termin składania dokumentów2019-07-15
  • Sposób składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”
  • Miejsce składania dokumentówWymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej czytelnym imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne• posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • posiadanie nieposzlakowanej opinii,
   • wykształcenie wyższe,
   • bardzo dobra znajomość obsługi komputera z pakietem Microsoft Office.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o ochronie danych osobowych, Prawo Zamówień Publicznych, RODO,
   • znajomość wytycznych i regulacji prawnych z zakresu przygotowywania i realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym,
   • mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów,
   • mile widziana znajomość języka angielskiego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Opracowywanie wniosków dla gminy o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych.
   2. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in.:
    kompletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektów,
    prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi projektami,
    współudział przy przygotowywaniu zapytań ofertowych, poniżej progów od których wymagane jest stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadania realizowane w ramach projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych,
    prowadzenie zadań związanych z promocją projektów,
    archiwizacja dokumentów związanych z projektem.
   3. Pomoc przy rozliczaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym m.in.:
    sporządzanie wniosków o płatność,
    przygotowywanie załączników do wniosków o płatność,
    kompletowanie wniosku.
   4. Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych wynikających z umów o dofinansowanie projektów.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowySzczegóły w załączniku
  • Lista wybranych kandydatówPaweł Mieńciuk
  • Uzasadnienie wyboruBurmistrz Solca Kujawskiego informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, wybrano kandydata Pana Pawła Mieńciuk zam. w Bydgoszczy.
   Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne niezbędne oraz wymagania dodatkowe wskazane w ogłoszeniu o naborze. Posiada odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Posiada wykształcenie wyższe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, co w ocenie komisji konkursowej rokuje na prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku referenta ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Biurze Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej - Magdalena Rudna-Plewa, Sekretarz Gminy Solec Kujawski
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian