Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.12.2017 Zarządzenie Nr IV/173/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Kompleksowe wykonanie obsługi bankowej miasta i gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Zarządzenie Nr IV/180/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie udzielenia Sekretarzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia wobec dyrektorów szkół i przedszkola Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/309/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 20.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/307/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Zarządzenie Nr IV/181/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału lokalu socjalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Bydgoskiej 23/3 Szczegóły
Akty prawne 19.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/316/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/315/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2018 Szczegóły
Akty prawne 18.12.2017 Uchwała Nr XXXVI/314/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2032” Szczegóły