Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.11.2017 Zarządzenie Nr IV/168/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Nowoczesna edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Zarządzenie Nr IV/166/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych dróg na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 27.11.2017 Zarządzenie Nr IV/165/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz gruntowych ulepszonych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski w 2018 r.” Szczegóły
Akty prawne 24.11.2017 Zarządzenie Nr IV/159/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej 17a w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.11.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły