Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 19.06.2017 Zarządzenie Nr IV/76/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.06.2017 Zarządzenie Nr IV/84/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Prowadzenie monitoringu środowiskowego…. Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 Zarządzenie Nr IV/86/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.06.2017 Zarządzenie Nr IV/85/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2017 Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały nr XXII/204/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 05.06.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły