Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.04.2017 Zarządzenie Nr IV/45/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie podziału oraz zmiany statusu lokalu mieszkalnego, położonego w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 72/4 Szczegóły
Akty prawne 07.04.2017 Zarządzenie Nr IV/5/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.04.2017 Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/40/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/39/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami ul. 22 lipca w Solcu Kujawskim dotyczących zmiany nazwy ulicy Szczegóły
Akty prawne 29.03.2017 Zarządzenie Nr IV/38/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 28.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko – Pomorskiemu pomocy finansowej na sfinansowanie usług niezbędnych do realizacji zadań w okresie trwałości Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – I edycja” Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 27.03.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach Szczegóły