Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 2017-2018 Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Uchwała Nr XI/…./19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych Szczegóły
Akty prawne 20.09.2019 Zarządzenie Nr V/149/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 20.09.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku nr 8 w miejscowości Przyłubie”. Szczegóły
Akty prawne 16.09.2019 Zarządzenie Nr V/148/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 13.09.2019 Zarządzenie Nr V/146/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/143/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2019 r. w sprawie organizacji i przebiegu treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Solca Kujawskiego. Szczegóły
Akty prawne 12.09.2019 Zarządzenie Nr V/145/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski na 2020 rok Szczegóły
Akty prawne 11.09.2019 Zarządzenie Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.09.2019 Zarządzenie nr V/144/19 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 rok Szczegóły