Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/141/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/140/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/139/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Sołectwie Chrośna Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/137/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/136/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/135/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/134/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 4 Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Zarządzenie Nr IV/49/16 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa ul. Cichej w Solcu Kujawskim” Szczegóły