Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.01.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr IV/19/14 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Solec Kujawski na lata 2015 – 2018. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/165/13 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Solec Kujawski i jednostkach organizacyjnych Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu do spraw planowania strategicznego Szczegóły
Artykuł 19.01.2015 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 19.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2015 roku”. Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2015 roku Szczegóły