Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym Szczegóły
Akty prawne 23.10.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie lakierni meblowej na dz. ew. nr 108/23, obręb Wypaleniska, gmina Solec Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 22.10.2018 Zarządzenie Nr IV/139/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie zmiany budżetu MiG Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 18.10.2018 Uchwała Nr LI/403/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.195.2018.AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „ul. ks. Piotra Skargi – częsć wschodnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2018 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy (WOO.411.196.2018AT) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – „droga krajowa nr 10 – częsć północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 17.10.2018 Uchwała Nr LI/404/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Uchwały Nr LI/405/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów miasta i gminy Solec Kujawski za okres od 2014 do 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 15.10.2018 Zarządzenie Nr IV/137/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ścieżek komunikacyjnych, chodników, placu z fontanną i elementów małej architektury w ramach projektów dotyczących przebudowy strefy zieleni miejskiej i stworzenia strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim Szczegóły