Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych”, na działkach 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.09.2018 Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych” na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001] Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 13.09.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie IV/124/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie Nr IV/123/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 12.09.2018 Zarządzenie Nr IV/121/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2018 Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (NNZ.42.1.SK.4.2018) zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 06.09.2018 Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły