Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.01.2018 Uchwała Nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Uchwała Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2018 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Uchwała Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu MiG Solec Kujawski na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Zarządzenie Nr IV/19/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 30.01.2018 Zarządzenie Nr IV/18/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Szczegóły
Akty prawne 26.01.2018 Zarządzenie Nr IV/17/18 w sprawi powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kościelnej w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa dróg na Osiedlu Leśnym”. Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/16/18 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego na terenie MiG Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/15/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu sportu na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/13/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Szczegóły
Akty prawne 25.01.2018 Zarządzenie Nr IV/12/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły