Gospodarka odpadami

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy dotyczące zmiany procedur w zakresie udzielania zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, a także obowiązku zmiany warunków posiadanego już zezwolenia (pozwolenia) w terminie 1 roku

***

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2019 ROKU

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 01.01.2017 r.

ZMIANY W DZIERŻAWIE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE OD 01.01.2017r.

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DODATKOWE OD 01.01.2017 r.

***

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

***

***

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Obsługi Klienta – informacja

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Solec Kujawski i miejscach zagospodarowania odpadów

***

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Solec Kujawski za 2018 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 2

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2016 – korekta nr 1

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2016

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2015

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 – korekta

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski za rok 2014

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2014

***

Informacja o osiągniętych w 2017 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2016 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2015 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2013 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Informacja o osiągniętych w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz o poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian