Lokalny Program Wspierania Edukacji, stypendia naukowe

Uprzejmie zawiadamiamy, że w terminie do 30 kwietnia br. można składać wnioski do Burmistrza Solca Kujawskiego o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży osiągającej wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.
Przypominamy, że zgodnie z § 8 ust. 3 uchwały, wnioskodawca składający pisemny wniosek o przyznanie stypendium, określa w nim kategorię i proponowaną wysokość stypendium oraz jego przeznaczenie. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku opis dotychczasowych osiągnięć dziecka oraz dołączyć do wniosku uwierzytelnione przez wnioskodawcę kopie dyplomów, wyróżnień, opinii, itp. zdobytych przez dziecko.
Do wniosku należy dołączyć oświadczenie (pełnoletniego ucznia lub rodziców/opiekunów prawnych małoletniego ucznia) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Mając na uwadze fakt, że stypendium jest formą skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, odnoszącej sukcesy w danej dziedzinie, wnioskodawcy proszeni są o zwrócenie uwagi na spełnianie kryteriów wynikających z regulaminu.

Uchwała Nr XXV/175/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z 17 czerwca 2005 r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

Wniosek o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci, młodzieży.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. nr 1 do wniosku.

Klauzula informacyjna

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian