Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy

        PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA MIASTA I GMINY
                 Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego       

mgr inż. Krystyna Mikulska
 (52) 387 01 23
k[dot]mikulska[at]soleckujawski[dot]pl
1. Pełnomocnik Burmistrza wykonuje zadania na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
2. Pełnomocnik Burmistrza sprawuje funkcję Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego i nadzoruje pracę referatu i biur wchodzących w jego skład, a ponadto:

1) koordynuje i nadzoruje prace związane realizacją inwestycji gminnych,
2) koordynuje i nadzoruje prace związane z planowaniem przestrzennym Gminy,
3) koordynuje i nadzoruje prace związane z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,
4) koordynuje i nadzoruje prace związane z zamówieniami publicznymi,
5) organizuje i koordynuje działania w zakresie realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych m.in. uczestniczy w spotkaniach z partnerami projektów, instytucjami zarządzającymi i wdrażającymi programy operacyjne, zleca dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy określone czynności związane z realizacją w/w projektów,
6) sporządza projekty planów inwestycyjnych na dany rok budżetowy i projekty wieloletnich planów inwestycyjnych,
7) bierze udział w przygotowaniu dokumentów kluczowych gminy m.in. takich jak strategia rozwoju Gminy.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy nadzoruje pracę Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego, w którego skład wchodzi Referat Realizacji Inwestycji, Biuro Planowania Przestrzennego oraz Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego:
1. Zakres działania Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego obejmuje realizację zadań, wynikających w szczególności z ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo energetyczne, ustawy o drogach publicznych.

Krystyna Mikulska – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 52 387 01 23
e-mail: k[dot]mikulska[at]soleckujawski[dot]pl

 • Referat Realizacji Inwestycji:
  1) opracowanie propozycji do wieloletnich planów inwestycyjnych,

  2) opracowanie propozycji inwestycyjnych do budżetu Gminy,
  3) przygotowanie i prowadzenie inwestycji gminnych, w tym:
  a) prowadzenie inwestycji zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
  b) opracowywanie materiałów do wszczęcia procedury przetargowej w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
  c) sporządzanie umów na projekty, nadzory i roboty budowlane,
  d) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami komunalnymi,
  e) prowadzenie rejestru faktur z podziałem na inwestycje,
  f)  rozliczanie inwestycji,
  g) współpraca z projektantami, wykonawcami, inspektorami nadzoru oraz służbą archeologiczną,
  h) przygotowanie dokumentów  PT (protokołów przekazania – przyjęcia środka trwałego),
  i)  odbiór realizowanej inwestycji i udział w rozruchach technologicznych inwestycji,
  4) nadzór techniczny nad inwestycjami w okresie gwarancji,
  5) współdziałanie z Wydziałami Urzędu w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
  6) przygotowanie pisemnych odpowiedzi na bieżącą korespondencję,
  7) rozpatrywanie wniosków i realizacja inwestycji wnioskowanych przez mieszkańców.
  8) opiniowanie przebiegu trasy przyłączy i sieci gazociągów, kanalizacji, linii energetycznych i wodociągów lokalizowanych na terenach gminnych poza pasem drogowym w zakresie zgodności z planami inwestycyjnymi,
  9) wydawanie opinii do decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej nie związanej drogą w zakresie zgodności z planami inwestycyjnymi,
  10) archiwizacja dokumentacji referatu,
  11) przygotowanie materiałów do wniosków, umożliwiających pozyskiwanie środków zewnętrznych  na zadania inwestycyjne,
  12)   przygotowanie materiałów niezbędnych do rozliczania projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

  1. Grażyna Stańczak – kierownik referatu realizacji inwestycji
  tel. 52 387 01 15
  e-mail: g[dot]stanczak[at]soleckujawski[dot]pl
  2. Aleksandra Jabłońska – inspektor ds. inwestycji
  tel. 52 387 01 21
  e-mail: inwestycje[at]soleckujawski[dot]pl
  3. Agnieszka Chojnacka – Kusz – podinspektor ds. inwestycji
      tel. 52 387 01 21
      e-mail: inwestycje[at]soleckujawski[dot]pl
  4. Weronika Bąk – podinspektor ds. realizacji inwestycji (umowa na zastępstwo)
  tel. 52 387 01 21
  e-mail: inwestycje[at]soleckujawski[dot]pl

 • Biuro Planowania Przestrzennego:
  1) sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2) przygotowanie materiałów i analiz niezbędnych do podjęcia uchwał
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian w trybie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  4) organizowanie dyskusji publicznych nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium oraz w projektach planów miejscowych,
  5) prowadzenie rejestru planów miejscowych,
  6) prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych,
  7) dokonywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,
  8) opracowanie wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych
  w nawiązaniu do ustaleń studium,
  9) wydawanie wyrysów i wypisów ze studium oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  10) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego, w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  11) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku planu miejscowego, w trybie określonym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  12) wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji

  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  13) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby,
  14) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  16) wydawanie postanowień w sprawie opinii do wstępnych projektów podziału nieruchomości co do zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z decyzjami o warunkach zabudowy,
  17) opracowywanie koncepcji programowo – przestrzennych,
  18) wydawanie zaświadczeń, informacji o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowych,
  19) archiwizacja dokumentacji Biura,
  20) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
  21) opracowywanie ofert inwestycyjnych na gminne tereny,
  22) przygotowanie i przeprowadzenie procedury związanej z udzieleniem zamówień publicznych o wartościach poniżej progów ustalonych  w ustawie Prawo zamówień publicznych na zasadach określonych w regulaminie wewnętrznym,
  23) współudział przy  opracowywaniu  projektów planów  rozwoju sieci drogowej
  w gminie.
  1. Iwona Konopa – Kierownik biura planowania przestrzennego
  tel. 52 387 01 22
     e-mail: budownictwo[at]soleckujawski[dot]pl
  2. Małgorzata Mandziejewska – inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
      tel. 52 387 01 22
      e-mail: budownictwo[at]soleckujawski[dot]pl
  3. Joanna Drywa – podinspektor ds. panowania i zagospodarowania przestrzennego (umowa na zastępstwo pracownika)
  tel. 52 387 01 22
  e-mail: budownictwo[at]soleckujawski[dot]pl
 • Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych:
  Biuro Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych wykonuje zadania Urzędu związane z zamówieniami na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz  z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.
  Do zadań Biura należy,  w szczególności:
  1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących podstawę do wszczęcia procedury w trybach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych lub w regulaminie wewnętrznym,
  2) przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  ustawą Prawo Zamówień publicznych lub na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro”,
  3) udzielanie wyjaśnień wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych do postępowań realizowanych przez Biuro oraz postępowań prowadzonych w ramach kompetencji posiadanych przez wydziały,
  4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, protestów i odwołań,
  5) prowadzenie procedury związanej z rozpatrywaniem protestów i odwołań,
  6) powoływanie komisji przetargowych,
  7) występowanie w imieniu Gminy do Urzędu Zamówień Publicznych,
  8) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych,
  9)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
  10) gromadzenie informacji związanych z możliwościami pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje gminne,
  11) przygotowywanie i opracowywanie wniosków o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych dla Gminy oraz wniosków do konkursów,
  12) prowadzenie całokształtu zagadnień w zakresie pozyskiwania danych programowych dla przewidywanych inwestycji,
  13) realizacja projektów z dofinansowaniem zewnętrznym zgodnie z wymaganiami programowymi w zakresie m.in.: pozyskiwania środków, sprawozdawczości, rozliczania, monitorowania,
  14) koordynacja i zlecanie działań  związanych z promocją projektów z dofinansowaniem zewnętrznym w zakresie wynikającym z wniosków o dofinansowanie,
  15) przygotowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
  16) archiwizacja dokumentacji Biura.

1. Barbara Przybylska – Kierownik Biura Zamówień Publicznych i Pozyskiwania   Funduszy Zewnętrznych
tel. 52 387 01 66
e-mail: b[dot]przybylska[at]soleckujawski[dot]pl
2. Maria Klemp – inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: przetargi[at]soleckujawski[dot]pl
3. Katarzyna Michalak – inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
tel. 52 387 01 51
e-mail: dotacje[at]soleckujawski[dot]pl
4. Justyna Jankowska – podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
    tel. 52 387 01 66
    e-mail: dotacje[at]soleckujawski[dot]pl

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>