Sekretarz Miasta i Gminy

          SEKRETARZ MIASTA I GMINY

      mgr Magdalena Rudna – Plewa 
     (52) 387 01 03
sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl 
     

Sekretarz sprawuje jednocześnie funkcję Dyrektora Wydziału Organizacji.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) nadzorowanie pracy Wydziału Administracji, Wydziału Organizacji oraz Wydziału Spraw Obywatelskich,
2) nadzorowanie pracy Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
3) opracowywanie projektów zmian regulaminów, statutów oraz innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Urzędu,
4) opracowywanie projektów podziału referatów i biur na stanowiska oraz zespoły pracy,
5) nadzór nad opracowywaniem przez dyrektorów wydziałów, kierowników referatów i biur, zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
6) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych
z doskonaleniem kadr,
7) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
8) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
9) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
10) nadzór nad  sprawami związanymi z wyborami i spisami wyborców,
11) nadzór nad sprawami związanymi z archiwum,
12) nadzór nad sprawami związanymi z cmentarnictwem, miejscami pamięci narodowej
i targowiskiem,
13) nadzór nad sprawami z zakresu ubezpieczenia mienia komunalnego Gminy i jednostek organizacyjnych (ruchomego i nieruchomego),
14) zapewnienie prawidłowości obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu,
15) przeprowadzanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych, na podstawie  odrębnego upoważnienia Burmistrza,
16) nadzór nad jednostkami, podmiotami zapewniającymi bezpieczeństwo mieszkańcom gminy (Policja, OSP, WOPR),
17) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski nadzoruje pracę Wydziału Organizacji, w skład którego wchodzi Referat Organizacyjny, Referat Edukacji, Biuro Rady Miejskiej.

Wydział Organizacji:

1)      przygotowywanie projektów zmian regulaminów, statutów,
2)      ewidencja przepisów prawa miejscowego,
3)      prowadzenie spraw w zakresie oświaty,
4)      prowadzenie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników Urzędu,
5)      nadzór nad organizacją pracy wydziału,
6)      przygotowywanie propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
7)      koordynowanie działań w zakresie  Biuletynu Informacji Publicznej,
8)      koordynowanie działań w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i jednostkami pomocniczymi Gminy,
9)      koordynowanie pracy Biura Rady w zakresie realizowanych zadań,
10)   koordynowanie działań w zakresie informatyzacji Urzędu.

Magdalena Rudna – Plewa – Dyrektor Wydziału Organizacji
tel. 52 387 01 03
e-mail: sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl

  • Referat Organizacyjny:

1)  organizacja  pracy Urzędu, w tym zapewnienie materialno-technicznych warunków pracy,

2)  zamieszczanie ogłoszeń, obwieszczeń, komunikatów i innych informacji w miejscach publicznych, w tym dotyczących publikacji w dziennikach urzędowych,

3)  prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu oraz kierowników   jednostek organizacyjnych Gminy, z wyjątkiem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

4)  podejmowanie działań w celu minimalizacji bezrobocia, w tym organizowanie i nadzorowanie zatrudniania osób bezrobotnych w ramach zatrudnienia subsydiowanego,

5)  prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników,

6)  organizacja  przygotowania zawodowego, staży i praktyk zawodowych w Urzędzie,

7)  współudział  w organizowaniu i przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów pod kierownictwem Urzędnika Wyborczego, w tym w zakresie informatyzacji,

8)  wdrażanie informatyki do pracy Urzędu,

9)  gospodarowanie sprzętem oraz siecią komputerową,

10)  zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych,

11)  konserwacja sprzętu komputerowego,

12)  prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej – wprowadzanie i aktualizacja danych,

13)  przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków,

14)  prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

15)  przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji publicznej,

16)  prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

17)  prowadzenie ewidencji katalogu usług świadczonych w Urzędzie,

18)  współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy w zakresie przeprowadzania zebrań z mieszkańcami oraz organizowania i przeprowadzania wyborów do rad sołeckich i zarządów osiedli,

19)  prowadzenie punktu informacyjnego,

20)  obsługa urządzeń kopiujących,

21)  prowadzenie kancelarii ogólnej sekretariatu,

22)  przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu,

23)  prowadzenie ewidencji korespondencji,

24)  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych  przez  kierownictwo Urzędu,

25)  prowadzenie rejestru delegacji,

26)  prenumerata czasopism,

27)  nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

28)  przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwego wydziału, referatu, biur lub samodzielnego stanowiska pracy.

1.Katarzyna Paliwoda – Kozak – inspektor ds. kadr
   tel. 52 387 01 12
   e-mail: kadry[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Ciudzińska – inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz     biuletynu informacji publicznej
    tel. 52 387 01 12
    e-mail: biurorady[at]soleckujawski[dot]pl

4. Łukasz Stamm – informatyk
    tel. 52 387 01 31
    e-mail: informatyk[at]soleckujawski[dot]pl

5. Bartosz Podgórski – informatyk
    tel. 52 387 01 31
    e-mail: informatyk[at]soleckujawski[dot]pl

6. Agnieszka Małecka – sekretarka
    tel. 52 387 01 44
    e-mail: solec[at]soleckujawski[dot]pl

7. Marta Maciałek – pomoc administracyjna
    tel. 52387 01 18

  • Referat Edukacji:

1) prowadzenie   nadzoru   nad   prawidłowym   wykonywaniem   zadań  przez podległe placówki oświatowe, zgodnie z kompetencjami organu prowadzącego,

2) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem planu sieci publicznych przedszkoli  oraz sieci szkół i granic ich obwodów,

3) prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli i szkół,

4) prowadzenie rejestru zezwoleń na założenie przedszkoli, szkół publicznych przez osoby prawne lub fizyczne;

5) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, łączeniem, przekształcaniem i likwidacją przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski;

6) realizacja spraw związanych z wykonywaniem zadań organu prowadzącego względem szkół i przedszkoli, w tym w szczególności w zakresie:

a) koordynowania prac w zakresie przygotowywania organizacji roku szkolnego
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach;

b) koordynowania działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, w tym zapewnianie uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości edukacji w oddziałach  ogólnodostępnych;

c) organizacji roku szkolnego, w tym ustalania obowiązujących zasad organizacji,

d) analizy arkuszy organizacji i przygotowania ich do zatwierdzenia,

e) realizacja spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem przepisów organizacji pracy szkół i przedszkoli oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wychowanków, uczniów i pracowników w szkołach i przedszkolach, dla których miasto i gmina Solec Kujawski jest organem prowadzącym;

f) prowadzenie spraw związanych z naborem i rekrutacją do szkół i przedszkoli publicznych,

g) przygotowywanie zasad, standardów i procedur działań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek prowadzonych przez miasto i gminę Solec Kujawski;

h) monitorowanie spraw związanych z administrowaniem mieniem przeznaczonym na potrzeby przedszkoli i szkół;

7) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań oświatowych, w tym:

a) systemu informacji oświatowej,

b) średniego wynagrodzenia nauczycieli,

8) przygotowywanie sprawozdań, analiz i innych opracowań wynikających z zakresu realizacji zadań referatu;

9) administrowanie systemami informatycznymi referatu, a w szczególności:

a) systemem tworzenia i obiegu arkuszy organizacyjnych przedszkoli i  szkół,

b) oświatowymi bazami danych, w tym lokalnym zasobem Systemu Informacji Oświatowej,

c) systemami wyników egzaminów i sprawdzianów zewnętrznych,

d) aplikacja QuickStat – rejestracja żłobków i klubów dziecięcych.

10) wprowadzanie danych ewidencyjnych przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
do elektronicznego systemu RSPO;

11) przygotowywanie projektów dotyczących udzielania pełnomocnictw i upoważnień dyrektorom szkół i przedszkola,

12)  prowadzenie spraw kadrowych  dyrektorów szkół i przedszkola, w tym związanych z ustalaniem wynagrodzeń, dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, za warunki pracy,  z tytułu stażu pracy oraz  udzielania urlopów,

13) organizowanie  i koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola,

14) prowadzenie prac przygotowawczych w sprawach powierzenia lub odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły lub przedszkola,

15) dokonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektorów szkół i przedszkola, wynikających z zadań organu prowadzącego,

16) podejmowaniem i przeprowadzaniem postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

17) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach w tym, dokonywanie czynności   związanych   z   nadaniem    stopnia   awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

18) ustalanie    zasad    dofinansowywania    doskonalenia    zawodowego  pracowników pedagogicznych szkół i przedszkola,

19) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych  z przyznawaniem Nagród Burmistrza, dyrektorom nauczycielom oraz absolwentom szkół ponadgimnazjalnych,

20) prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową Nagród Burmistrza,

21) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dyrektorom i nauczycielom placówek odznaczeń państwowych, medalu Komisji Edukacji Narodowej, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra kultury i dziedzictwa narodowego,

22) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych  z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów, w tym przyznawania stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,

23) prowadzenie i koordynowaniem działań związanych z obsługą finansową stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych,

24) realizacja rządowych programów w zakresie dofinansowania zadań oświatowych,

25) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych ze stypendiami dla uczniów, za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

26) prowadzenie i koordynowanie działań związanych z obsługą finansową stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,

27) kontrola spełniania obowiązku nauki oraz monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego,

28) prowadzenie postępowanie administracyjnego w sprawie egzekucji obowiązku szkolnego i nauki,

29) prowadzenie  spraw  związanych  z dofinansowaniem  kosztów   kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi  pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji  administracyjnych,

30) prowadzenie rejestru umów zawartych z młodocianymi w celu przygotowania zawodowego.

31) prowadzenie i koordynowaniem działań związanych  z dowozem uczniów do szkół i przedszkoli oraz prowadzenie w tym zakresie dokumentacji, w tym przetargowej,

32) prowadzenie i koordynowanie działań związanych  ze zwrotem kosztów   dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych, w tym zawieranie umów z rodzicami,

33) współpraca z Kuratorium Oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną,  związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie funkcjonowania placówek oświatowych,

34) współpraca w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych w zakresie oświaty,

35) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w tym prowadzenie ich rejestru;

36) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem z innymi gminami zwrotu kosztów dotacji udzielonych na wychowanków przedszkoli;

37) przygotowywanie projektów podziału środków pochodzących z subwencji oraz dotacji celowych na zadania oświatowe miasta i gminy Solec Kujawski;

38) koordynowanie prac i przygotowywanie wniosków dotyczących przyznawania dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej;

39) przygotowywanie wniosków do Kuratorium Oświaty związanych z pozyskaniem środków finansowych na realizację zadań oświatowo-edukacyjnych;

40) rozliczanie dotacji przekazanych przez Kuratorium Oświaty;

41) przygotowywanie analiz i innych opracowań z zakresu zadań wynikających z zakresu zadań referatu, a w szczególności:

a) analiz wyników egzaminów zewnętrznych na wszystkich poziomach nauczania,

b) analiz stanu organizacyjnego szkół i związanych z tym kosztów,

c)  analiz demograficznych,

42) opracowanie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta i gminy Solec Kujawski;

43) przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu oświaty i wychowania,

1. Katarzyna Małecka – kierownik referatu edukacji
    tel. 52 387 01 38
    e-mail: oswiata[at]soleckujawski[dot]pl

2. Elżbieta Woś – inspektor ds. oświaty,
    tel. 52 387 01 20
    e-mail: oswiata2[at]soleckujawski[dot]pl

3. Sylwia Król – inspektor ds. oświaty
    tel. 52 387 01 20
    e-mail: oswiata2[at]soleckujawski[dot]pl

  • Biuro Rady Miejskiej:

1) prowadzenie spraw związanych z obsługą Rady i komisji Rady,

2) prowadzenie rejestru uchwał Rady,

3) prowadzenie ewidencji interpelacji i wniosków Rady,

4) prowadzenie dokumentacji związanej z korespondencją Rady,

5) przygotowywanie materiałów na obrady sesji Rady,

6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących informacji o radnych,

7) przekazywanie uchwał Rady organowi nadzoru.

Katarzyna Ciudzińska – inspektor ds. obsługi biura rady miejskiej oraz biuletynu informacji publicznej
tel. 52 387 01 12
e-mail: biurorady[at]soleckujawski[dot]pl

  • Pełnomocnik ds. systemy zarządzania jakością:

1) koordynowanie i nadzorowanie wszystkich działań mających na celu doskonalenie systemu zarządzania jakością,

2) zapewnienie upowszechniania wśród pracowników świadomości dotyczącej wymagań klientów,

3) zapewnienie utrzymania procesów potrzebnych w systemie zarządzania jakością,

4) przedstawianie Burmistrzowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem systemu,

5) organizacja zespołu auditorów i koordynowanie działań związanych z wprowadzeniem auditów wewnętrznych,

6) nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem jakości wykonywanych zadań oraz satysfakcji interesantów Urzędu z realizowanych zadań,

7) nadzór nad działaniami korygującymi i zapobiegawczymi oraz weryfikacja dokumentacji,

8) zbieranie i analiza danych dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością w celu określenia jego skuteczności i ciągłego doskonalenia,

9) współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie doskonalenia ustanowionego systemu zarządzania jakością.

Sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski nadzoruje pracę Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich.

Wydział Spraw Obywatelskich:

1)      prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego,

2)      prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,

3)      prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych,

4)      prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

5)      sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców,

6)      prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych, imprez masowych i zgromadzeń publicznych,

7)      prowadzenie rejestru ewidencji działalności gospodarczej,

8)      prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego,

9)      prowadzenie spraw z zakresu obronności, Obrony Cywilnej,

10)   prowadzenie spraw z zakresu wojskowości,

11)   prowadzenie spraw z zakresu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,

12)   prowadzenie spraw z zakresu systemu zarządzania jakością w urzędzie.

Magdalena Rudna – Sekretarz MiG
tel. 52 387 01 03
meil: sekretarz[at]soleckujawski[dot]pl

  • Urząd Stanu Cywilnego:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

2) udzielanie ślubów cywilnych,

3) obsługa ślubów konkordatowych,

4) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,

5) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i decyzji administracyjnych na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o   zmianie imienia i nazwiska,

6) przyjmowanie oświadczeń na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

7) przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawców w postaci testamentualograficznego,

8) opracowywanie spraw z zakresu ustawy o zbiórkach publicznych,

9) opracowywanie spraw z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

10) opracowywanie spraw z zakresu ustawy o zgromadzeniach publicznych,

11) prowadzenie archiwum USC,

12) występowanie z wnioskiem o nadanie Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Justyna Żebrowska – Dudek – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 52 387 01 17
e-mail: usc[at]soleckujawski[dot]pl

  • Referat Spraw Obywatelskich:

1) Z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, Urzędu Stanu Cywilnego:

a) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych,

b) prowadzenie stałego rejestru wyborców,

c) sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców,

d) przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sprawie o wymeldowanie,

e) prowadzenie archiwum kopert dowodowych,

f) ewidencja działalności gospodarczej,

g) wydawanie zezwoleń i prowadzenie rejestru na sprzedaż wyrobów alkoholowych i piwa,

h) realizowanie powierzonych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,

2) Z zakresu Obronności, Obrony Cywilnej i Wojskowości:

a) organizacja i doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

b) prowadzenie rejestracji,

c) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalania świadczenia rekompensującego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,

d) przygotowywanie i wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych,

e) prowadzenie akcji kurierskiej,

f) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,

g) koordynacja i nadzór nad przygotowaniem do działania formacji Obrony Cywilnej,

3) Z zakresu Zarządzania Kryzysowego:

a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

– realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

– opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,

c) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

– realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

– opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,

d) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,

e) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta,

f) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

h) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

1. Monika Nowicka – podinspektor ds. dowodów osobistych i ewidencji działalności gospodarczej
    tel. 52 387 01 35
    e-mail: ewidencja[at]soleckujawski[dot]pl

2. Katarzyna Orzechowska – inspektor ds. ewidencji ludności
    tel. 52 387 01 16
    e-mail: ewl[at]soleckujawski[dot]pl

3. Anna Kaplarna – inspektor ds. obronnych i obrony cywilnej
  tel. 52 387 01 14
    e-mail: gpk[at]soleckujawski[dot]pl

4. Waldemar Fojt – inspektor ds. zarządzania kryzysowego
    tel. 52 387 01 14
    e-mail: gpk[at]soleckujawski[dot]pl

5. Agnieszka Wilk – inspektor ds. współracy z jednostakmi pomocniczymi i organizacjami pozarządowymi
    tel. 52 387 01 41
    jpop[at]soleckujawski[dot]pl

Sekretarz Miasta i Gminy Solec Kujawski nadzoruje prace Wydziału Administracji w skład którego wchodzi Archiwum Zakładowe, Stanowisko ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska oraz Referat obsługi administracyjno – gospodarczej.

Wydział Administracji:

1)      nadzór nad organizacją pracy Wydziału,

2)      nadzór nad Archiwum Zakładowym,

3)      nadzór nad Referatem Obsługi Administracyjno – Gospodarczej;

4)      współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym – Delegaturą w Bydgoszczy,

5)      kompleksowe prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego Gminy i jednostek organizacyjnych (ruchomego i nieruchomego),

6)      zarządzanie targowiskiem,

7)      utrzymanie miejsc pamięci narodowej i cmentarzy,

8)      współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy.

Barbara Grzona – Górna – Dyrektor Wydziału Administracji
tel. 52 387 01 34
meil: dyrektorwao[at]soleckujawski[dot]pl

  • Archiwum Zakładowe:

1) przyjmowanie akt spraw do archiwum zakładowego,

2) brakowanie akt spraw,

3) przekazywanie akt spraw kategorii „A” do Archiwum Państwowego,

4) prowadzenia na bieżąco dokumentacji związanej z archiwum zakładowym,

5) udostępnianie akt spraw archiwum zakładowego pracownikom urzędu i jednostkom podległym,

Katarzyna Kamińska – inspektor ds. obsługi archiwum
tel. 52 387 01 07
meil: archiwum[at]soleckujawski[dot]pl

  • Stanowisko ds. cmentarnictwa, miejsc pamięci narodowej i targowiska:

1)      realizacja zadań zleconych powierzonych Burmistrzowi w zakresie opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi znajdujących się na terenie gminy,

2)      prowadzenie dokumentacji z zakresu w/w/ spraw,

3)      utrzymanie miejsc pamięci narodowej,

4)      prowadzenie ewidencji dóbr kultury będących  w gminie Solec Kujawski,

5)      prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem i ewidencją cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej

6)      prowadzenie bieżących przeglądów cmentarzy wojennych, miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury,

7)      przygotowywanie dokumentacji związanej z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych na utrzymanie lub modernizację cmentarzy,  miejsc pamięci narodowej i dóbr kultury,

8)      obsługa administracyjna  Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

9)      pozyskiwanie dóbr kultury,

10)   prowadzenie wymaganej w tym zakresie sprawozdawczości

11)   nadzorowanie flagowania budynków użyteczności publicznej, ulic z okazji świąt narodowych i innych uroczystości,

12)   nadzorowanie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem targowiska,

13)   prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z  funkcjonowaniem targowiska,

14)   rozpowszechnianie informacji związanych z funkcjonowaniem targowiska poprzez przede wszystkim rozwieszanie ich na tablicy informacyjnej,

15)   uaktualnianie Regulaminu targowiska,

16)   współpraca ze świetlicami wiejskimi.

Mariola Wiśniewska – inspektor ds. administracji
tel. 52 387 01 42
meil[dot]rgt[at]soleckujawski[dot]pl

  • Referat Obsługi Administracyjno – Gospodarczej:

1)    zapewnienie prawidłowego i terminowego dostarczania korespondencji urzędowej na terenie Gminy,

2)    prowadzenie rejestru korespondencji wychodzącej (doręczonej i niedoręczonej);

3)    obsługa Tablicy Ogłoszeń Urzędu,

4)    utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników Urzędu,

5)    zapewnienie środków czystości na potrzeby Urzędu.

Renata Łapiak – goniec

Aleksandra Brzeskot – pracownik gospodarczy

Lucyna Szymczak – pracownik gospodarczy

 

Informacje

Rejestr zmian