Stypendium szkolne 2018/2019

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Do  15 września br. można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Stypendia szkolne na podstawie dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunkiem otrzymania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego jest spełnienie kryterium dochodowego. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód netto na osobę w rodzinie uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczy kwoty 514 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy stypendialnej i spełniające powyższe kryteria składają wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim (UMiG ul. 23 Stycznia 7 – pokój nr 25) nie później niż do 15 września br. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października).

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta i Gminy  ul. 23 Stycznia 7 – punkt informacji lub w Referacie Edukacji – pokój nr 25.

Wnioskodawcami mogą być:

– rodzice lub opiekunowie prawni małoletniego ucznia,

– pełnoletni uczeń samodzielnie,

– dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian