Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia IV/159/17 14.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr IV/159/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku świetlicy Jagódka przy ul. Kujawskiej 17a w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Cierpiszewo w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Toruńska – część północna” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Garbary – Powstańców – Średnia” w Solcu Kujawskim Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia Szczegóły
Uchwały XXXIV/..../17 21.11.2017 Projekt Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, opracowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
« 1 2 3 68 69 »