Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
27.06.2017 decyzja Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku Zakładu Masarskiego" na działce nr ew. 1049/16, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
11.05.2017 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", na działkach 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim Szczegóły
09.05.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu linii do produkcji i pakowania peletu ściółkowego ze słomy", na działce nr ew. 119/5, obręb Makowiska [Nr 0002], gm. Solec Kujawski Szczegóły
08.05.2017 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski” (w obrębie ulic: Toruńska, Młyńska, marsz. J. Piłsudskiego, Żurawia, Słowicza, Orla, Sowia, Skowronkowa, gen. W. Sikorskiego, Topolowa, Cisowa) Szczegóły
31.03.2017 program Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 Szczegóły
06.04.2017 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Solec Kujawski" (w obrębie ulic: Toruńska, Młyńska, marsz. J. Piłsudskiego, Żurawia, Słowicza, Orla, Sowia, Skowronkowa, gen. W. Sikorskiego, Topolowa, Cisowa) Szczegóły
07.03.2017 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie budynku hali na potrzeby prowadzenia pralni, wraz z infrastrukturą towarzyszącą", na terenie działek nr ew. 1048/6, 1055/3, 1056/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001]. Szczegóły
07.03.2017 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "budowie zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", na działkach 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców 8B w Solcu Kujawskim (wersja uzupełniona, ujednolicona) Szczegóły
20.02.2017 uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (...), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”, na działce nr ew. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Mikołaja Kopernika w Solcu Kujawskim Szczegóły
24.02.2017 inne dokumenty Uzasadnienie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr XXIV/222/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
« 1 2 3 13 14 15 16 17 18 19 20 »