Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
31.03.2016 opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie jest częscią procedury planistycznej sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Solec Kujawski w częsci obrębów geodezyjnych: Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo. Podstawą prawną niniejszego opracowania jest rozporządzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2003r. Nr 155, poz. 1298). Opracowanie przygotowano zgodnie z zakresem tematycznym zawartym w tresci ww. rozporządzenia.
Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentem para-naukowym i jako takie powinno być traktowane jako zbiór najnowszych danych, uczynionych dla pełnego zobrazowania stanu srodowiska i przemian jakie w nim natsępują.
Szczegóły
26.07.2016 opinie, uzgodnienia Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2016r., NNZ.42.1.SK.2.2015.2016, dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów ewidencyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania na srodowisko Szczegóły
18.07.2016 opinie, uzgodnienia Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 18.07.2016r., WOO.410.302.2016.KB, dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Solec Kujawski, w częsci obrębów geodezyjnych Przyłubie, Wypaleniska, Makowiska, Otorowo oraz prognozy oddziaływania na srodowisko Szczegóły
02.08.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew, rosnących na działce nr ew. 740/53 w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 2. Szczegóły
03.08.2016 decyzje Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa (brzoza brodawkowata) rosnącego na dz. nr ew. 276/5 w Solcu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz 8 m2 krzewów rosnących na dz. nr ew. 267/25 w Solcu Kujawskim przy ul. Bohaterów Września 15 Szczegóły
08.07.2016 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcji metalowych elementów wentylacyjnych oraz przeciwpożarowych", na działkach nr ew. 919/5 i 919/6, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim Szczegóły
14.06.2016 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa (brzoza brodawkowata), rosnącego na dz. nr ew. 276/5 w Solcu Kujawskim przy ul. Żwirki i Wigury 3 oraz 8 m2 krzewów, rosnących na dz. nr ew. 267/25 w Solcu Kujawskim przy ul. Bohaterów Września 15 Szczegóły
25.04.2016 decyzje Zezwolenie na usunięcie 22 sztuk drzew, rosnących na działce nr ew. 818/20 w pasie drogowym drogi wewnętrznej w Solcu Kujawskim przy ul. Toruńskiej 64 Szczegóły
18.03.2016 inne dokumenty Podsumowanie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski (Uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r.) - zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) w szczególnosci art. 55 ust. 3, który zawiera zakres podsumowania. Szczegóły
18.03.2016 inne dokumenty Uzasadnienie dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski - uchwała Nr XIV/133/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
« 1 2 3 14 15 16 17 18 »