Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
09.02.2011 Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Chrosna, gmina Solec Kujawski Szczegóły
22.03.2019 decyzja Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”, na działkach nr ew. 1049/14, 1049/18 i 1049/19, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
08.03.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali montażowej, hali produkcyjnej, hali lakierni w tym mycie, śrutowanie, przebudowie zjazdu z drogi publicznej, rozbudowie dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz rozbudowie infrastruktury technicznej w ramach rozbudowy istniejącego zakładu w Solcu Kujawskim przy ul. Unii Europejskiej 8”, na działkach nr ew. 1049/14, 1049/18 i 1049/19, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], gm. Solec Kujawski Szczegóły
30.01.2019 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć Północna" w Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
19.02.2019 opinia Opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć Północna" w Solec Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na srodowisko Szczegóły
22.02.2019 inne dokumenty Podsumowanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019r.) - zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2081) w szczególnosci art. 55 ust. 3, który zawiera zakres podsumowania. Szczegóły
22.02.2019 inne dokumenty Uzasadnienie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2081) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
22.02.2019 opracowanie planistyczne Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
02.07.2018 Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawskiskłada się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań Szczegóły
06.02.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], do nowych potrzeb produkcyjnych. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 14 15 16 »