Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
22.02.2019 inne dokumenty Uzasadnienie dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019r. - zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o srodowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaływania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2081) - zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa Szczegóły
22.02.2019 opracowanie planistyczne Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wies Otorowo, Gmina Solec Kujawski Szczegóły
02.07.2018 Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej, wieś Otorowo, Gmina Solec Kujawskiskłada się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań Szczegóły
06.02.2019 postanowienie Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych, tj. studni głębinowej Nr 3, ujęciu wód podziemnych dla Drobex-Agro Sp. z o.o. w m. Makowiska, gm. Solec Kujawski, na działce o nr ew. 18/10, obręb Makowiska [Nr 0002], do nowych potrzeb produkcyjnych. Szczegóły
14.01.2019 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym zakładu produkcji folii i wyrobów papierniczych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej", na działkach nr ew. 1048/4 i 1047/8, położonych przy ul. Paryskiej w Solcu Kujawski. Szczegóły
17.01.2019 decyzja Umorzenie postępowania, wszczętego na wniosek z dnia 22.05.2013 r. (uzupełniony 04.06.2013 r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej w Gospodarstwie Rolnym Hodowla Drobiu (…), polegająca na rozbudowie trzech istniejących budynków inwentarskich do chowu brojlerów kurzych o obsadę dodatkowych 90 000 stanowisk (360 DJP)”, na działce nr ew. 1130/2, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. M. Kopernika w Solcu Kujawskim Szczegóły
21.12.2018 Uzgodnienie Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
19.12.2018 wniosek o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "otworzeniu punktu do zbierania lub przeładunku złomu" na działce nr ew. 1147/4, obręb M. Solec Kujawski [Nr 0001], przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
06.12.2018 uzgodnienie Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim Szczegóły
31.10.2018 Opracowanie ekofizjograficzne Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - częsć północna" w Solcu Kujawskim składa się z czterech zasadniczych częsci: diagnozy, oceny, prognozy i wskazań. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 »