URZĄD MIASTA I GMINY

Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
Siedzibą Urzędu są budynki położone w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 oraz przy ul. Toruńskiej 8.
Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.15, wtorek od 7.30 do 16.30.

Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza.

Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
– zadań własnych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym,
– zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami tej administracji,
– zadań z zakresu właściwości innych gmin, powiatu oraz województwa wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,
– zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji, w szczególności:
– przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
– wykonywanie – na podstawie udzielonych upoważnień – czynności faktycznie wchodzących w zakres zadań Gminy,
– zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
– przygotowywanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,
– realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
– zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady oraz posiedzeń jej komisji,
– prowadzenie zbioru przepisów gminnych, dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
– wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności: przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie wewnętrznego obiegu akt, przechowywanie akt, przekazywanie akt do archiwów,

W Urzędzie działa kontrola zarządcza, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne wydziały, referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy oraz wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
Szczegółowe zasady kontroli zarządczej w Urzędzie określone zostały w odrębnym dokumencie.

Urząd działa w oparciu o następujące zasady: praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne wydziały, referaty, biura, samodzielne stanowiska pracy, wzajemnego współdziałania.

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Urząd realizuje zadania w oparciu o podejście procesowe.

Pracownicy Urzędu wykonują swoje obowiązki na podstawie i w granicach prawa. Pracownicy Urzędu obowiązani są wykonywać zadania Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie, a w wykonywaniu swoich obowiązków zobowiązani są służyć wspólnocie samorządowej i państwu. Pracownicy Urzędu realizując powierzone im zadania, kierują się zasadami etyki i praworządności.

Urząd zapewnia każdemu dostęp do informacji publicznej związanej z jego działalnością i działalnością organów Miasta i Gminy Solec Kujawski z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa. Źródłem informacji o działalności Urzędu i organów Miasta i Gminy Solec Kujawski jest Biuletyn Informacji Publicznej.

Urząd gospodarując środkami publicznymi zapewnia ich wydatkowanie w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady najwyższej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
Zakupy i wydatki inwestycyjne dokonywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi.

Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika i Pełnomocnika Burmistrza, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za wykonanie swoich zadań.
Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości polecenia i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
Dyrektorzy wydziałów, kierownicy poszczególnych referatów i biur kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem.

Dyrektorzy wydziałów i kierownicy poszczególnych referatów i biur są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.

Do obowiązków dyrektorów wydziałów i kierowników poszczególnych referatów i biur należy zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W Urzędzie działa Biuro Kontroli Wewnętrznej, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu oraz wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

Poszczególne wewnętrzne komórki organizacyjne realizują zadania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Statut Gminy i Regulamin, w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu podczas wykonywania czynności są zobowiązane do współdziałania, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>