Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna 2019

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

– słabowidzących,
– niesłyszących,
– słabosłyszących,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych (pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego),

– klas II i III branżowej szkoły I stopnia lub klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum (pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego),

klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum, klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnego przysposabiającej do pracy (pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy o systemie oświaty).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2019/2020.

Zarządzenie Nr V/131/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyprawka Szkolna”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian