Audyty i kontrole, kontrola zarządcza

AUDYT I KONTROLE WEWNĘTRZNE:

KONTROLE ZEWNĘTRZNE:

2020 rok:

 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy dot. przestrzegania podjętych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii. Kontrola przeprowadzona w dniu 16.09.2020 r.
  Protokół z kontroli
 • Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przeprowadzona w miejscu realizacji projektu obejmującej zakres zgodny z pkt 5.2 „Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020″. Kontrola w okresie od 16.01.2020 r. – 22.01.20 r.
  Informacja pokontrolna
 • Kontrola kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Kontrola przeprowadzona od 3.01.2020 r. Zakończona.
  Wystąpienie pokontrolne

2019 rok:

 • Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zadań Gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola przeprowadzona 19.12.2019 r.
  Protokół z kontroli doraźnej
 • Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”. Kontrola przeprowadzona 13.11.2019 r.
  Informacja pokontrolna
 • Kontrola z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola realizacji zapisów porozumienia o powierzeniu opieki nad grobami wojennymi przeprowadzona w dniu 4.09.2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Bydgoszczy. Kontrola realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania Gminie nieruchomości, przeprowadzona 31.07.2019 r.
  Protokół z kontroli
 • Kontrola z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola problemowa realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej, przeprowadzona w dniach 6.05.2019 r. – 7.05.2019 r.
  Protokół z kontroli
 • Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Kontrola planowa z zakresu opieki społecznej, przeprowadzona w dniu 12.04.2019 r.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Kontrola rzeczowa realizacji przedsięwzięcia (Ekopiece) przeprowadzona została w dniu 22.03.2019 r.
  Protokół z kontroli

2018 rok:

 • Kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. Kontrola dotyczyła prawa pracy. Przeprowadzona została w dniach 17.07.2018 r. – 20.07.2018 r.
  Protokół z kontroli

  2017 rok:
 • Kontrola ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – Dyrektora Wydziału Komunikacji dot. realizacji zadań obrony cywilnej wynikających z planu działania Starosty Bydgoskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności na 2017 rok. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.12.2017 r.
  Protokół z kontroli
 • Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy. Kontrola dot. Punktu Obsługi Podróżnych przy ul. Dworcowej 2A w dniu 6.12.2017 r.
  Protokół z kontroli.
 • Kontrola z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy dot. sprawdzenia prawidłowości klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym, prowadzenia środków  ewidencji, stanu technicznego dokumentacji, warunków jej przechowywania i zabezpieczenia. Kontrola w okresie od 3.11.2017 r. do 23.11.2017 roku.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dot. przeprowadzenia wizyty monitorującej w Gminie Solec Kujawski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Tytuł projektu: „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”. Kontrola w okresie od 18.10.2017 r. do 2.03.2018 r.
  Raport z wizyty monitorującej
 • Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. realizacji zadań Gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Kontrola w okresie od 21.09.2017 r. do 30.10.2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne.
 • Kontrola z Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Bydgoszczy dot. systemu gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami. Kontrola od 1.09.2017 r.
  Wystąpienie pokontrolne.
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-035/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r.
  Raport z wizyty monitorującej
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu trwałości projektu nr RPKP.07.01.00-04-057/10 w okresie od 31.05.2017 r. do 2.06.2017 r.
  Raport z wizyty monitorującej

2016 rok:

 • Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w zakresie kompleksowej gospodarki finansowej za okres 2014 – 2015. Kontrola w okresie od 20.01.2016 r. do 6.04.2016 r.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy w zakresie obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, opracowywanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Kontrola w okresie od 19.02.2016 r. do 2.03.2016 r.
  Protokół kontroli.
 • Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakończenie projektu Nr POIS.02.02-00-00-001/12 zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007 – 2013 dot. projektu „Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim z zastosowaniem technologii remediacyjnych”. Kontrola w okresie od 03.02.2016 r. do 19.04.2016 r.,w tym na miejscu realizacji – 15.03.2016r.
  Informacja pokontrolna.
 • Kontrola Centrum Unijnych Projektów Transportowych z Warszawy na zakończenie projektu Nr POIS.07.03.00.00.037/13 pn. „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City Solec Kujawski”. Kontrola w okresie od 27.06.2016 r. do 29.06.2016 r.
  Informacja pokontrolna
 • Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu planowa projektu „Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim”. Kontrola w okresie od 6.07.2016 r. do 12.07.2016 r.
  Informacja pokontrolna
 • Kontrola z Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w 2013 i 2014 roku. Kontrola w okresie od 16.08.2016 r. do 29.09.2016 r.
  Protokół kontroli,Wynik kontroli.
 • Kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w sprawie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Solcu Kujawskim za rok 2015. Kontrola w okresie 7, 8, 12 i 15 września 2016 r.
  Informacja o wyniku kontroli.
 • Kontrola z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w sprawie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kontrola w okresie od 23.09.2016 r. do 28.09.2016 r.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola problemowa z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kontrola w dniach 20 i 21 października 2016 roku.
  Protokół pokontrolny
  Zalecenia pokontrolne
 • Kontrola z Kujawsko – Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakresie przestrzegania postanowień umowy zawartej z Gminą oraz wykorzystaniem zgodnie z przeznaczeniem środków Funduszu Pracy. Kontrola w dniu 18.11.2016 r.
  Protokół pokontrolny
 • Kontrola z Państwowego, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy w sprawie sprawdzenia stanu sanitarnego Punktu Obsługi Podróżnych. Kontrola w dniu 25.11.2016 r.
  Protokół kontroli
 • Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie sprawdzenia wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych przez Burmistrza MiG. Kontrola w dniach od 28.11.2016 r. do 14.12.2016 r.
  Protokół z kontroli

 2015 rok:

 • Kontrola Centrum Unijnych Projektów Transportowych doraźna na miejscu w trakcie realizacji projektu pt.”Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City – Solec Kujawski”. Kontrola w okresie od 4.05.2015 r. do 8.05.2015 r.
  Informacja pokontrolna
 • Kontrola Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy prawidłowości wykorzystania przez jst dotacji udzielonych z budżetu Wojewody oraz prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Kontrola w okresie od 20.07.2015 r. do 7.08.2015 r.
  Wystąpienie pokontrolne
 • Kontrola Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu projektu Nr POKL 09.01.01-04-006/09 pt. „Przedszkolaki z naszej paki”. Kontrola w okresie od 3.11.2015 r. do 6.11.2015 r.
  Informacja pokontrolna

KONTROLA ZARZĄDCZA:

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>