Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.04.2019 Zarządzenie Nr V/63/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/61/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 03.04.2019 Zarządzenie Nr V/56/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania gminnego punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Zarządzenie Nr V/62/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych: ZADANIE 1 – Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim; ZADANIE 2 – Przebudowa i termomodernizacja segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim.” Szczegóły
Akty prawne 02.04.2019 Zarządzenie Nr V/59/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski za 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2019 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.03.2019 Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.03.2019 Zarządzenie Nr V/57/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na skanalizowaniu rowu melioracyjnego melioracji szczegółowej R-1 na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Lipowej – w ul. Szarych Szeregów w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Protokół z V sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskiego z dnia 22 marca 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 25.03.2019 Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Szczegóły