Typ Data Tytuł
Artykuł 25.02.2019 Protokół z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 lutego 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 25.02.2019 Zarządzenie Nr V/32/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Sołectwa Chrośna o wyznaczenie nowego terminu wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Chrośna Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie nadania regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na obszarze użytku ekologicznego „Biała Góra” Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie opinii o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, wieś Otorowo, gmina Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2019 Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Toruńskiej 80a w Solcu Kujawskim Szczegóły