Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.02.2019 Zarządzenie Nr V/28/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr V/26/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania spisu z natury mienia stanowiącego własność Gminy Solec Kujawski, znajdującego się w pomieszczeniach magazynowych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr V/24/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr V/19/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie stanu utrzymania czystości i porządku i bezpieczeństwa pożarowego na strychach i w piwnicach budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy i w budynkach administrowanych przez Gminę Solec Kujawski oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Zarządzenie Nr V/22/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Zarządzenie Nr V/21/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania służącego osiągnięciu celów publicznych z zakresu sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.01.2019 Zarządzenie Nr V/25/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.01.2019 Burmistrz Solca Kujawskiego zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi – Robotnika Gospodarczego w Wydziale Utrzymania Miasta… Szczegóły
Akty prawne 28.01.2019 Zarządzenie Nr V/20/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Akty prawne 25.01.2019 Zarządzenie Nr V/18/19 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim Szczegóły