Typ Data Tytuł
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/14/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Gminy Solec Kujawski w 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/8/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie studium zagospodarowania terenu po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/17/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany Zarządzenia Nr IV/82/15 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej oraz instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 14.12.2018 Zarządzenie Nr V/12/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. ochrony środowiska Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/11/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/9/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Zespołu, koordynującego uroczyste obchody świąt państwowych, narodowych i lokalnych na terenie Gminy Solec Kujawski oraz określenia zakresu działania zespołu Szczegóły
Akty prawne 11.12.2018 Zarządzenie Nr V/10/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont murawy boiska wraz z wyposażeniem i instalacją zraszania w ramach zadania pn.: „Remont stadionu piłkarskiego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim”. Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Zarządzenie Nr V/7/18 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany statusu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Bydgoskiej 23 w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania – Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 10.12.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego stanowiącego podstawę przyznania pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły