Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, położonej przy ul. 23 Stycznia 14 A w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Szczegóły
Akty prawne 23.08.2018 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/114/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji i przebudowy segmentu C budynku przy ul. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/112/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/111/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Uchwała Nr XLVII/390/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Uchwała Nr XLVII/389/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie aktualizacji podziału Gminy Solec Kujawski na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 21.08.2018 Zarządzenie Nr IV/113/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na realizację usług trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko – pomorskim” Szczegóły
Akty prawne 17.08.2018 Zarządzenie Nr VI/110/18 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły