Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/280/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Regulaminu Targowiska przy ul. Garbary w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/279/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/278/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/277/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/49/11 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 13 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Garbary, Powstańców i Średnia w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/276/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/274/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr IV/33/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr IV/131/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły