Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/275/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, na której znajduje się stacja transformatorowa słupowa STSKpb-22-20/250 z zabudowanym transformatorem SN/nn o mocy 250kVA, usytuowanej przy skrzyżowaniu ul. Haskiej i ul. Paryskiej w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Akty prawne 02.10.2017 Uchwała Nr XXXI/274/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia bonifikaty Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr IV/33/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miasta i Gminy Solec Kujawski do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 29.09.2017 Zarządzenie Nr IV/131/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Szczegóły
Akty prawne 28.09.2017 Zarządzenie Nr IV/130/17 Burmistrza MiG Solec Kujawski w sprawie określenia podstawowych wskaźników do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 26.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Unii Europejskiej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2026 Szczegóły
Akty prawne 21.09.2017 Uchwała Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2017 rok Szczegóły