Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.01.2021 Zarządzenie Nr V/15/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – działalność orkiestr, chórów i kapel Szczegóły
Akty prawne 28.01.2021 Zarządzenie Nr V/11/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania służącego osiągnięcia celów publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnych, przypadających Gminie Solec Kujawski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski na lata 2021-2024 Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok Szczegóły
Akty prawne 22.01.2021 Uchwała Nr XXV/…./21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 29.01.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 21.01.2021 Zarządzenie Nr V/12/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły