Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/196/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/195/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/194/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017 – 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/192/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/191/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/190/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/189/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/188/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi Szczegóły
Akty prawne 21.11.2016 Uchwała Nr XXI/187/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły