Typ Data Tytuł
Artykuł 22.01.2021 Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim zaplanowanej na 29.01.2021 r. Szczegóły
Akty prawne 21.01.2021 Zarządzenie Nr V/12/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Szczegóły
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/174/20 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie kontroli okresowej stanu ochrony informacji niejawnych oraz przeglądu dokumentów niejawnych wytworzonych w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/10/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/8/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów Szczegóły
Akty prawne 20.01.2021 Zarządzenie Nr V/9/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.01.2021 Zarządzenie Nr V/1/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej dla podmiotu uprawnionego do wykonania zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 14.01.2021 Zarządzenie Nr V/5/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej celem przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze – Dyrektora Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/4/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy – Karta Nauczyciela Szczegóły
Akty prawne 11.01.2021 Zarządzenie Nr V/3/21 Burmistrza Solca Kujawskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Szczegóły