Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/104/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie rozpatrzenia wniosku Starosty Bydgoskiego dotyczącego interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/103/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/102/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych na terenie Parku Przemysłowego, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/101/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski, określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″, będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Solcu Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/96/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 04.02.2016 Uchwała Nr XI/95/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły