Typ Data Tytuł
Artykuł 19.01.2015 w sprawie zatwierdzenia półrocznego planu kontroli bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Szczegóły
Artykuł 19.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na letni wypoczynek Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2015 roku”. Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych i wzmocnionych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski w 2015 roku Szczegóły
Artykuł 15.01.2015 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 12.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 12.01.2015 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.01.2015 Informacja o sytuacji gospodarczej w Gminie Szczegóły