Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2015 w sprawie zmiany zarządzenia Nr II/8/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie stawek opłat za wynajem pomieszczeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr III/185/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim i procedury jego aktualizacji. Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych w ramach budowy I etapu Parku Przemysłowego oraz częściowo przebudowanych w ramach budowy II etapu Parku Przemysłowego, podlegających sprzedaży i dzierżawionych przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy nr 1/DYR/DR/2005 wraz z zawartymi do niej aneksami nr 1 i 2 oraz postanowieniami umowy o przyłączenie do sieci nr 51/ZE/DR/2005 Szczegóły
Artykuł 02.01.2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegajającej na przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenie poprzemysłowym po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 23.12.2014 w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na komputerach przenośnych. Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 Wykonanie systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków deszczowych ze zlewni os. Leśnego Miasta Solec Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania dotyczącego rozwoju sportu prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Solec Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.12.2014 w sprawie powołania Komisji Oceniającej w otwartym konkursie ofert na zlecenie zadania publicznego w zakresie działań na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin ubogich oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym letni wypoczynek Szczegóły